• Regulaminy promocji

REGULAMINY PROMOCJI W SKLEPIE IROMAN.PL

Regulamin promocji „Rabat za zakupy” (dalej: „Regulamin Promocji”)

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki przeprowadzenia oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji pod nazwą „Rabat za zakupy” (zwanej dalej „Promocją”), a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Promocji jest Dynamics Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 1A, 55-095 Długołęka, NIP: 89520182299, REGON: 022046226 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000044920 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Organizatora na stronie internetowej: https://sklep.iroman.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”) i obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć klienci Sklepu będący konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po spełnienie warunków udziału w Promocji Klienci stają się uczestnikami Promocji (dalej również „Uczestnik Promocji”).
 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Promocja trwa do 31.12.2021 roku.

 Przedmiot Promocji

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość jednorazowego skorzystania przez Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, z Promocji obejmującej umożliwienie Klientowi jednorazowego wykorzystania elektronicznego bonu, otrzymanego od Organizatora, upoważniającego do nabycia Produktów w Sklepie Internetowym w zamian za przypisane do niego środki pieniężne w wysokości 20 zł (dalej również: „Bon”).
 2. Bon zostaje przyznany i przekazany Klientowi po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego weryfikacji przez dział handlowy Organizatora w okresie trwania Promocji i zostanie mu dostarczony w wersji papierowej  wraz z zamówionym towarem.

Warunki i zasady Promocji 

 1. Aby wziąć udział w Promocji i wykorzystać Bon, jako nasz Klient powinieneś:
 2. zarejestrować się w Sklepie Internetowym przed dokonaniem zakupów,
 3. zapoznać się z Regulaminem Promocji i zaakceptować jego postanowienia,
 4. posiadać Bon, który otrzymałeś wcześniej od Organizatora,
 5. złożyć w okresie trwania Promocji zamówienie w Sklepie Internetowym,
 6. wpisać w trakcie składania Zamówienia – w sekcji Koszyk – w polu „Mam kupon rabatowy” kod elektroniczny z posiadanego przez Ciebie Bonu oraz kliknąć przycisk „Dodaj”.
 7. Nie będziesz w stanie skorzystać z Bonu w przypadku, gdy podany przez Ciebie kod elektroniczny nie będzie poprawny.
 8. Jeśli wartość Twojego Zamówienia jest większa niż wartość Bonu, zostanie ona obniżona o wartość Bonu, a Ty możesz dopłacić brakującą kwotę z wykorzystaniem dostępnych u Organizatora form płatności. Obniżeniu o wartość Bonu ulegają ceny produktów, a nie np. ewentualnych kosztów dostawy, które ponosisz zgodnie z Regulaminem. Natomiast jeśli wartość Twojego Zamówienia jest niższa niż wartość wykorzystanego Bonu, nie przysługuje Ci prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób.
 9. Pamiętaj, że dany Bon może być wykorzystany tylko raz w okresie trwania Promocji. Podczas jednego Zamówienia możesz zrealizować tylko jeden Bon. Oferta Bonów nie łączy się z innymi naszymi promocjami z użyciem kodów rabatowych.
 10. Bony w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.
 11. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora pieniężnego ekwiwalentu Bonu, np. w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja Produktu opłaconego Bonem lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego Bonem – Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik Promocji.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika Promocji, co będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z Bonu, w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, w tym:
 13. podaje nieprawdziwe dane;
 14. jego działania sprzeczne są z Regulaminem Promocji.

Reklamacje

 1. Ponieważ Bony otrzymałeś od Dynamics Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, wszelkie reklamacje dotyczące samych Bonów (np. wadliwy kod elektroniczny uniemożliwiający jego wykorzystanie etc.) powinieneś zgłosić do Dynamics Solution Sp. z o.o.
 2. Standardowo zaś, jeśli zgłaszasz reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora, w tym zawartą Umową Sprzedaży, wszelkie reklamacje możesz zgłaszać do Organizatora zgodnie z Regulaminem. Tryb rozpatrywania reklamacji przez Organizatora określa Regulamin.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące danych Zamówień/Umów Sprzedaży opłaconych już przy użyciu Bonów, możesz również zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: sklep@iroman.pl
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem URL: https://sklep.iroman.pl/news/n/263/Regulamin-promocji i wchodzi w życie z dniem 27.05.2021.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem Promocji można uzyskać w Dziale Marketingu Organizatora, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sklep@iroman.pl
 3. Materiały reklamowe towarzyszące Promocji mają charakter informacyjny, a wyłączną podstawą prowadzenia Promocji są postanowienia Regulaminu Promocji.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.